ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 

Το Γ. Ν. Ζακύνθου Προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (KAE 1439 και CPV34913000-0), με προυπ.δαπανη 29.914,00 € χωρις ΦΠΑ ή 37.093,36 € συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την 19 Μαίου 2022 και ώρα 14:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων