Ημέρα: 16 Μαΐου 2022

Δυνατότητα συμμετοχής μελών του Επιμελητηρίου σε έργα προώθησης εξαγωγών

Το Επιμελητήριο Ημαθίας ως μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να συμμετέχουν σε δράσεις προώθησης στον τομέα προώθησης φρέσκων φρούτων & λαχανικών, βιολογικών προϊόντων και κρασιών. Πρόκειται για μια σειρά από έργα, σε συνεργασία με εταίρους άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, για την προβολή των προϊόντων τους και την ανάπτυξη των εξαγωγών σε χώρες όπως Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστραλία, Νορβηγία, ΗΠΑ, Κίνα, ΗΑΕ κ.ά. Οι δράσεις περιλαμβάνουν συμμετοχές…..

424 ΓΣΝΕ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 77/2022

424 ΓΣΝΕ –  ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  MERGEFIELD ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77/2022
 
Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «
MERGEFIELD ΤΙ_ΑΦΟΡΑ_Η_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής μηχανημάτων του τμήματος ενδοσκοπήσεων», CPV:  MERGEFIELD ΚΩΔΙΚΟΣ_CPV 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας  MERGEFIELD
"ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ…..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
 
Το Γ. Ν. Ζακύνθου Προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (KAE 1439 και CPV34913000-0), με προυπ.δαπανη 29.914,00 € χωρις ΦΠΑ ή 37.093,36 € συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο πα…..

Προοπτικές προώθησης ελληνικών φαρμακευτικών προΐόντων στη Μάλτα

Προοπτικές προώθησης ελληνικών φαρμακευτικών προΐόντων στη Μάλτα
 
Αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο σχετικά με την προώθηση ελληνικών φαρμάκων στην Μάλτα.  
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
 
Με εκτίμηση, 
Σοφία Ζαχαρή
Γραμματέας ΟΕΥ Γ ‘
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας Ζαλοκώστα 10 106 71 Αθήνα Τηλ:  210-368 2841 email: db1@mfa.gr …..

424 ΓΣΝΕ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 76/2022

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «
MERGEFIELD ΤΙ_ΑΦΟΡΑ_Η_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ προμήθεια φίλτρων διαφόρων τύπων για την ετήσια συντήρηση όλων των κλιματιστικών μονάδων», CPV:  MERGEFIELD ΚΩΔΙΚΟΣ_CPV 42512500-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας  MERGEFIELD "ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_με_φ"
δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρω και είκοσι τρία λεπτά (1…..

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού ΕΛΚΕ

ΕΛΚΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 
Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 25506/12-05-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 160875) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα…..