ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΕ :0412
CPV:71317210-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :240,01€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12/08/2022 και ώρα 3 μ.μ.

 

           

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2022,
 3. Την ανάγκη προμήθειας υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας για το Επιμελητήριο Ημαθίας και την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο πρακτικό Νο 14/8-8-2022 για την προμήθεια
 4. Την Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 1104/10-8-2022 (ΑΔΑ: 9Θ63469ΗΛΚ-4ΥΡ) ποσού 240,01€ που βαραίνει τον ΚΑΕ 0412 για τα έτη 2022 και 2023
 5. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 103/10-8-2022 (ΑΔΑ: 9Κ0Κ469ΗΛΚ-7ΦΦ) ποσού 90,00€ που βαραίνει τον ΚΑΕ 0412 για το έτος 2022

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας, με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του Ν. 4412/2016 και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία βάσει  των  διατάξεων  του Ν.3850/2010.

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσιας διάρκειας  και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης που απαιτείται ορίζεται στις 25 ώρες σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010, ενώ το ενδεικτικό κόστος ανέρχεται στα 240,01€ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον συνημμένο «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό».

 

 

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.Αντίγραφο πτυχίου

2.Άδεια άσκησης επαγγέλματος

 

Παρακαλούμε να καταθέσετε ή να αποστείλετε την προσφορά σας έως την Παρασκευή  12/8/2022 και ώρα 3 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3 – Βέροια 59132). Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: chamimat@otenet.gr

 

 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς  : Το Επιμελητήριο Ημαθίας

Κεντρικής 3,  59132 Βέροια

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ -Τ.Κ.:
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:

 

Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια «υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας για το Επιμελητήριο Ημαθίας» ως εξής:

 

 

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΕΙΔΟΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

 

ΕΤΗΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ

ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

 

* Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ. 1086/Φ.6.29/10-8-2022 πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

*  Η επιχείρησή µου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη.

*  Η προσφορά µου ισχύει  για 30 ηµέρες, προσµετρούµενες από την ηµεροµηνία υπογραφής της.

 

Βέροια, ………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

(Σφραγίδα και Υπογραφή)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για διάστημα ενός έτους, στο Επιμελητήριο Ημαθίας (κατηγορία Γ’ στην κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με το αρ.10 του Ν.3850/2010).

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας απασχολεί συνολικά λιγότερους από 50 υπαλλήλους ( 3 διοικητικούς υπαλλήλους + 1 καθαρίστρια ).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.8 του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», στις  επιχειρήσεις  που  απασχολούν  έστω  και  έναν εργαζόμενο,  ο  εργοδότης  έχει  υποχρέωση  να  χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού ασφαλείας και δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας

 • σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή
 • σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή
 • σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή •συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων

 

Επίσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ανωτέρω  νόμου καθορίζονται  οι  ώρες  απασχόλησης  και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας.

 

Η συνολική δαπάνη  προϋπολογίζεται  ετησίως στο  ποσό  των 240,01€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%), CPV 71317210-8.

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Α.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Α.1. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες(αρ. 14 Ν. 3850/2010)

Ο  τεχνικός  ασφάλειας  παρέχει  στον  εργοδότη  υποδείξεις  και  συμβουλές,  γραπτά  ή  προφορικά,  σε θέματα   σχετικά   με   την   υγεία   και   ασφάλεια   εργαζομένων   και   την   πρόληψη   των   εργατικών ατυχημάτων.  Τις  γραπτές  υποδείξεις  ο  τεχνικός  ασφάλειας  καταχωρεί  σε  ειδικό  βιβλίο,  το  οποίο σελιδομετρείται  και  θεωρείται  από  την  επιθεώρηση  εργασίας.  Ο  εργοδότης  έχει  υποχρέωση  να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

 

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

α)  συμβουλεύει  σε  θέματα  σχεδιασμού,  προγραμματισμού,  κατασκευής  και  συντήρησης  των εγκαταστάσεων,  εισαγωγής  νέων  λειτουργικών  διαδικασιών,  προμήθειας  μέσων  και  εξοπλισμού, επιλογής  και  ελέγχου  της  αποτελεσματικότητας  των  ατομικών  μέσων  προστασίας,  καθώς  και διαμόρφωσης  και  διευθέτησης  των  θέσεων  και  του  περιβάλλοντος  εργασίας  και  γενικά  οργάνωσης των λειτουργικών διαδικασιών.

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς  και  των  διαδικασιών  και  μεθόδων  εργασίας  πριν  από  την  εφαρμογή  τους  και  επιβλέπει  την εφαρμογή  των  μέτρων  υγιεινής  και ασφάλειας  της  εργασίας  και  πρόληψης  των  ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά   τους   αρμόδιους   προϊσταμένους   των   τμημάτων   ή   τη   διεύθυνση   του Επιμελητηρίου.

 

4Α.2 Επίβλεψη των συνθηκών εργασίας (Αρ. 15 Ν.3850/2010):

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α)  να  επιθεωρεί  τακτικά  τις  θέσεις  εργασίας  από  πλευράς  υγιεινής  και  ασφάλειας  της  εργασίας,  να αναφέρει  στον  εργοδότη  οποιαδήποτε  παράλειψη  των  μέτρων  υγιεινής  και  ασφάλειας,  να  προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,

γ)  να  ερευνά  τα  αίτια των  εργατικών  ατυχημάτων,  να  αναλύει  και  αξιολογεί  τα  αποτελέσματα  των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

δ)  να  εποπτεύει  την  εκτέλεση  ασκήσεων  πυρασφάλειας  και  συναγερμού  για  τη  διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

 

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να τους  ενημερώνει  και  καθοδηγεί  για  την  αποτροπή  του επαγγελματικού  κινδύνου  που  συνεπάγεται  η εργασία τους,

β)να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

Επιπλέον ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να είναι σε θέση να καταθέτει στην Υπηρεσία όποτε κριθεί σκόπιμο:

 1. Πιστοποιητικά πυροπροστασίας
 2. Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με οποιοδήποτε σχέδιο ή δικαιολογητικό που μπορεί να χρειαστεί από την οικεία πολεοδομία ή γενικά από δημόσιο φορέα.

 

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, ενώ θα πρέπει να τηρεί τις προβλέψεις του

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού

 

 

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται από τα αρ. 11 και 13 Ν.3850/2010. Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να είναι πτυχιούχος:

 • ΑΕΙ, ειδικότητας Μηχανολόγου  Μηχανικού,  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,  Χημικού  Μηχανικού  ή Χημικού ,με διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών

Ή

 • ΤΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας,  Ηλεκτρολογίας  και  Ενεργειακής  Τεχνικής,  με  τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών

Ή

 • κάθε  άλλης  ειδικότητας  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ,  που  το  αντικείμενο  σπουδών  έχει  σχέση  με τις εγκαταστάσεις  και  την  παραγωγική  διαδικασία  των  επιχειρήσεων,  με  διετή  τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών

 

 

 

Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα καθώς και το ωράριο  απασχόλησής  τους  καθορίζονται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.  3850/2010.  Καθώς, ο συνολικός αριθμός  των  εργαζομένων  στο  Επιμελητήριο Ημαθίας  είναι μικρότερος  από  50 και συγκεκριμένα 3 διοικητικοί υπάλληλοι συν 1 καθαρίστρια,  ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης που απαιτείται ορίζεται στις 25 ώρες (παρ. 2(α) αρ. 21 του Ν. 3850/2010)

 

 

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από τα αρ. 42, 43 , 45, 46 , 47 & 48 του Ν. 3850/2010.Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Τεχνικού στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου,  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  εργασίας  που  θα κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Ο προϋπολογισμός αφορά τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας για διάστημα 1 έτους για το σύνολο των εργαζομένων του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας τους  λαμβάνεται  υπόψη  ο  αριθμός  των  εργαζομένων  στο Επιμελητήριο.

Το διοικητικό προσωπικό του Επιμελητηρίου (3 υπάλληλοι) ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι από 0,4.Το  εργατοτεχνικό  προσωπικό (1 καθαρίστρια) ανήκει στην  κατηγορία  Β  και  οι  ετήσιες  ώρες  του Τεχνικού ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 2,5. Δεδομένου  ότι  ο  αριθμός  των  ωρών  που  προκύπτει  είναι  μικρότερος  του  25  που  είναι  το  ελάχιστον σύμφωνα  με  τη παρ.  2(α)του αρ.  21  του  Ν.  3850/2010,  ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός  αφορά  25 ώρες εργασίας του Τεχνικού Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το συνολικό ενδεικτικό κόστος για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται σε 240,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), CPV 71317210-8

Ε46-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022