ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΡΑΔΩΝ ΣΕ 3 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΡΑΔΩΝ ΣΕ 3 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν.4412/2016

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν σήμερα
  2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2022,
  3. Το Πρωτογενές Αίτημα του Διοικητικού Οικονομικού Τμήματος με αρ. 9/2-3-2022 για την προμήθεια υπηρεσίας για την αλλαγή δερματίνης και καμπαράδων σε 3 καρέκλες στο γραφείο Προέδρου.
  4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 69/14-3-2022 (ΑΔΑ: 6Η3Σ469ΗΛΚ-Ε2Κ) που βαραίνει τον ΚΑΕ 0888.

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης για την αλλαγή δερματίνης και καμπαράδων σε 3 καρέκλες στο γραφείο Προέδρου με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του Ν. 4412/2016 και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την κατάθεση της προσφοράς, μπορούν να επισκεφτούν τα γραφεία του Επιμελητηρίου, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, προκειμένου να έχουν πλήρη άποψη για την εργασία και τα υλικά που θα απαιτηθούν.

 

Ενδεικτικά απαιτούνται:

1,5 μέτρο δερματίνη χρώματος μαύρου

8 μέτρα καμπαράδες

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους έως την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3 – Βέροια 59132). Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email: chamimat@otenet.gr. 

 

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ..