ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν.4412/2016

           

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΕ :1261
CPV:30199000-0
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :316,20 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ17/8/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
  2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2022
  3. Το Πρωτογενές Αίτημα του Διοικητικού Οικονομικού Τμήματος με αρ. 31/26-7-2022 για την προμήθεια γραφικής ύλης.
  4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 105/11-8-2022 με ΑΔΑ: 951Η469ΗΛΚ-ΖΛ2 ποσού 314,65€ που βαραίνει τον ΚΑΕ 1261

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης για την προμήθεια των παρακάτω ειδών γραφικής ύλης, με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του Ν. 4412/2016, ως εξής:

 

 

 

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΚΛΑΣΕΡ 4-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ10 τεμάχια
2ΚΛΑΣΕΡ 4-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ10 τεμάχια
3ΚΛΑΣΕΡ 8-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ10 τεμάχια
4ΚΛΑΣΕΡ 8-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ10 τεμάχια
5ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ20 τεμάχια
6ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ20 τεμάχια
7ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ20 τεμάχια
8ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ 25x35x810 τεμάχια
9ΝΤΟΣΙΕ ΣΟΥΠΛ ΜΕ 40 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ Α42 τεμάχια
10ΚΟΥΤΙ Α4 ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 6cm ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ5 τεμάχια
11ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ POST IT, ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 75x75mm (100Φ.)20 τεμάχια
12ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3 (κουτί 100τμχ)10 τεμάχια
13ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΔΙΑ 5 x 100 mm1 συσκευασία των 1000 gr
14ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Νο 10 (100mm) ΚΑΦΕ1 συσκευασία των 100 gr
15ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BIC1 κουτί των 50 τεμαχίων
16ΜΟΛΥΒΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ STAEDTELER NORIS 120HB2 κουτιά των 12 τεμαχίων
17ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΤΥΠΟΥ PILOT CD/DVD MARKER EF ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ (2 μαύρα, 3 μπλε)5 τεμάχια
18ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 1mm ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ5 τεμάχια
19ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ5 τεμάχια
20ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ5 τεμάχια
21ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 5mm x 6m15 τεμάχια
22ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΙΚΡΗ ΛΕΥΚΗ5 τεμάχια
23ΚΟΛΛΑ STICK ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 21gr2 τεμάχια

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους έως την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3 – Βέροια 59132). Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο e-mail: chamimat@otenet.gr.

 

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ..

 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

 

Ο Πρόεδρος,

 

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς  : Το Επιμελητήριο Ημαθίας

Κεντρικής 3,  59132 Βέροια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ -Τ.Κ.:
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:

 

 

Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου ως εξής:

 

 

Α/ΑΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΑΞΙΑ ΦΠΑΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1ΚΛΑΣΕΡ 4-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ10 τεμάχια   
2ΚΛΑΣΕΡ 4-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ10 τεμάχια   
3ΚΛΑΣΕΡ 8-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ10 τεμάχια   
4ΚΛΑΣΕΡ 8-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ10 τεμάχια   
5ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ20 τεμάχια   
6ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ20 τεμάχια   
7ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ20 τεμάχια   
8ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ 25x35x810 τεμάχια   
9ΝΤΟΣΙΕ ΣΟΥΠΛ ΜΕ 40 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ Α42 τεμάχια   
10ΚΟΥΤΙ Α4 ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 6cm ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ5 τεμάχια   
11ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ POST IT, ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 75x75mm (100Φ.)20 τεμάχια   
12ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3 (κουτί 100τμχ)10 τεμάχια   
13ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΔΙΑ 5 x 100 mm1 συσκευασία των 1000 gr   
14ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Νο 10 (100mm) ΚΑΦΕ1 συσκευασία των 100 gr   
15ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BIC1 κουτί των 50 τεμαχίων   
16ΜΟΛΥΒΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ STAEDTELER NORIS 120HB2 κουτιά των 12 τεμαχίων   
17ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΤΥΠΟΥ PILOT CD/DVD MARKER EF ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ (2 μαύρα, 3 μπλε)5 τεμάχια   
18ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 1mm ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ5 τεμάχια   
19ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ5 τεμάχια   
20ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ5 τεμάχια   
21ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 5mm x 6m15 τεμάχια   
22ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΙΚΡΗ ΛΕΥΚΗ5 τεμάχια   
23ΚΟΛΛΑ STICK ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 21gr2 τεμάχια   

 

 

 

* Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ.  1119/Φ.6.29/11-8-2022  πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

*  Η επιχείρησή µου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.

*  Η προσφορά µου ισχύει  για 30 ημέρες, προσµετρούµενες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Βέροια, ………………….

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

(Σφραγίδα και Υπογραφή)

 

Ε46-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ