Πρόσκληση για διαβούλευση νέου διαγωνισμού για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών φορέων του δημοσίου (Υπουργεία , Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές)

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να διενεργήσει διαγωνισμό για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών φορέων του δημοσίου (Υπουργεία , Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές).

Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο “Διαβουλεύσεις” αναρτήθηκαν για διαβούλευση σχέδιο διακήρυξης και οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τον ανωτέρω διαγωνισμό με μοναδικό κωδικό 20DIAB000015436.

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 9-2-2021 μέχρι τις 25-2-2021 στον ειδικό χώρο που υπάρχει στις “Διαβουλεύσεις” στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος μας είναι η διακήρυξη και οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση τις συνθήκες χρήσης και να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως στόχος μας είναι να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Σχετικά Αρχεία: