Πρόσκληση Ενδιαφέροντος-Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών»

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος-Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών»

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (δ) σχετικού, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών των ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών, έτους 2022 (1 Απρ – 30 Σεπ 22), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) άνευ ΦΠΑ., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Σχετικά Αρχεία: