πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «αναβάθμιση του Server Syngo Plaza του Ακτινολογικού Εργαστηρίου.»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «αναβάθμιση του Server Syngo Plaza του Ακτινολογικού Εργαστηρίου.», CPV: 48180000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρω και μηδέν λεπτά (35.588,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.