πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια πέντε (5) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών για το ΤΕΠ»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια πέντε (5) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών για το ΤΕΠ», CPV: 33195000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρω και μηδέν λεπτά (6.510,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ