πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 15/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Σύναψη ετήσιας σύµβασης για κάλυψη βλαβών και συντηρήσεων των δέκα (10) µηχανηµάτων DBB-05 της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’αριθμ. 15/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Σύναψη  ετήσιας  σύµβασης  για  κάλυψη  βλαβών  και συντηρήσεων  των  δέκα  (10)  µηχανηµάτων  DBB-05  της  Μονάδας  Τεχνητού Νεφρού», CPV: 50420000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρω 37.200,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.