Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 40/2022 στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «συντήρησης τριών (3) εμφανιστηρίων DRYVIEW 6800 του οίκου Carestream του Ακτινολογικού Τμήματος»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 40/2022 στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «συντήρησης τριών (3) εμφανιστηρίων DRYVIEW 6800 του οίκου Carestream του Ακτινολογικού Τμήματος»

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

1. Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «συντήρησης τριών (3) εμφανιστηρίων DRYVIEW 6800 του οίκου Carestream του Ακτινολογικού Τμήματος», CPV: 50421200-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα μία ευρω και είκοσι λεπτά (10.391,20€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυνάπτομενο