Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 31/30-11-2021 (θέμα 1ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας,

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την υλοποίηση των υποέργων 1 έως και 32, της υπ’ αριθμ. 2020ΕΠ00810091 πράξης προμήθειας «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» – CPV: 33124120-2, 33111000-1, 33111500-6, 39132000-6, 33130000-0, 38000000-5, 33153000-7, 33162000-3, 38510000-3, 33168100-6, 33100000-1, 33169000-2, 33141620-2, 33157400-9, 33122000-1, 33111660-5, 39711130-9, 42512000-8, 32360000-4, 33900000-9 ), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, με κωδικό ΟΠΣ 5063837, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.734.000,00€) με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι ημερών (120) από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 31/12/2021 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 07/02/2022 και ώρα 17:00.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14/02/2022 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.