ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου»

Συνοπτικό Διαγωνισµό µε ενσφράγιστες προσφορές, για την «Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου», CPV: 33614000-7, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (60.900,00€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής. 

 Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών µέχρι 31 Ιουλ 20, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 ανυπερθέτως.

 

Σχετικά Αρχεία: