ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια φαρµάκων για το καρδιαγγειακό σύστηµα»

 «Προµήθεια φαρµάκων για το καρδιαγγειακό σύστηµα»  

Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε ενσφράγιστες προσφορές, για την «Προµήθεια φαρµάκων για το καρδιαγγειακό σύστηµα», CPV: 33622000-6, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων δέκα ευρώ (63.010,00€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής.

Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών µέχρι την 3 Αυγ 20, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 ανυπερθέτως.

Σχετικά Αρχεία: