Σύντομες Ερωτήσεις – Απαντήσεις για Αναστολή Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμό 60522/10-06-2022  (ΑΔΑ: 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ)  Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Αναστολή καταχώρισης – άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71), καθώς και ένα έγγραφο με σύντομες ερωτήσεις – απαντήσεις.

Σύντομες Ερωτήσεις – Απαντήσεις για Αναστολή Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

 • Τι είναι η αναστολή καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.;

Η τεχνική αδυναμία να υποβληθεί οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώρηση των πράξεων που εκκρεμούν.

 • Πότε τίθεται σε εφαρμογή η αναστολή καταχώρισης;

Από την 1η Ιουλίου 2022.

 • Ποιοι είναι οι λόγοι της αναστολής καταχώρισης;

α) η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

β) η έλλειψη νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες

γ) η παράλειψη δημοσίευσης ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη θέση της εταιρείας σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης

δ) η αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ από την ΑΑΔΔΕ

ε) η παράλειψη πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (για ΑΕ) ή του εταιρικού κεφαλαίου (για ΙΚΕ) εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις ειδικότερες διατάξεις

 • Πώς ενημερώνεται ο υπόχρεος για τις καταχωρίσεις που εκκρεμούν;

Λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του οποίου ενημερώνεται για την εκκρεμότητα και καλείται να κάνει τη σχετική καταχώριση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

 • Τι θα συμβεί αν ο υπόχρεος ανταποκριθεί στην πρόσκληση;

Αν εντός των δέκα (10) εργάσιμων ημερών διαπιστωθεί από το Πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ότι έγινε η σχετική καταχώριση, ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης και δεν βγαίνει κάποια ανακοίνωση.

 • Τι θα συμβεί αν ο υπόχρεος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση;

Με το πέρας των δέκα εργάσιμων ημερών, ο υπόχρεος τίθεται αυτόματα σε αναστολή και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

 • Έως πότε τίθεται ο υπόχρεος σε αναστολή καταχώρισης;

Έως την ολοκλήρωση της/των καταχωρίσεων που εκκρεμούν.

 • Μετά από την εκπλήρωση δημοσίευσης των απαραίτητων πράξεων σε πόσο χρονικό διάστημα αίρεται η αναστολή καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.;

Η αναστολή καταχώρισης αίρεται άμεσα και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

 • Αν οι εκκρεμότητες είναι περισσότερες από μία και ο υπόχρεος ανταποκριθεί σε κάποιες από αυτές, τότε τίθεται σε αναστολή καταχώρισης;

Ναι, παραμένει σε αναστολή έως την άρση όλων των εκκρεμοτήτων.

 • Εφόσον ο υπόχρεος είναι σε αναστολή καταχώρισης μπορεί να υποβάλλει μια νέα αίτηση καταχώρισης στην ΥΓΕΜΗ;

Όχι, όσο διαρκεί η αναστολή δεν μπορεί να γίνει καμία νέα αίτηση, εκτός από εκείνες που εκκρεμούν.

 • Ο υπόχρεος μπορεί να λάβει πιστοποιητικό εφόσον βρίσκεται σε αναστολή καταχώρισης;

Ο υπόχρεος δύναται να λάβει όλα τα πιστοποιητικά στα οποία όμως αποτυπώνεται η πληροφορία για τη θέση της εταιρείας σε αναστολή καταχώρισης.

 • Σε περίπτωση εκκρεμότητας έκδοσης δικαστικής απόφασης για τον ορισμό νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών, η αναστολή καταχώρισης πότε αίρεται;

Με την προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής αίτησης που έχει κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο.

 • Αν ο υπόχρεος τεθεί σε αναστολή καταχώρισης λόγω αναστολής ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ πότε αίρεται η αναστολή;

Εφόσον αλλάξει η κατάσταση στην ΑΑΔΕ, η οποία ενημερώνει και το Γ.Ε.ΜΗ.

 • Αν τα γεγονότα είναι διαφορετικά από αυτά που διαπιστώθηκαν από το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. τι μπορεί να κάνει ο υπόχρεος;

Επισκέπτεται την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και προσκομίζει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Η αρμόδια ΥΓΕΜΗ κάνει σχετικό έλεγχο και εφόσον προκύπτει κάτι διαφορετικό, αίρει την αναστολή καταχώρισης.

 • Πώς κάνει ο υπόχρεος τις αιτήσεις καταχώρισης που εκκρεμούν;

Για τις καταχωρίσεις που γίνονται αυτοματοποιημένα τις κάνει μόνος του στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για εκείνες που απαιτείται έλεγχος νομιμότητας υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης στην ΥΓΕΜΗ.

 • Ποιες εταιρείες αφορά η πιστοποίηση καταβολής μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου;

Η διαδικασία πιστοποίησης καταβολής μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αφορά τις Ι.Κ.Ε. και τις Α.Ε.

 • Τι σημαίνει εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών;

Γενικά η προθεσμία υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι το πέρας των εννιά (9) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα για τους αστικούς συνεταιρισμούς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου εκάστου έτους και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπής η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

 

Γ.Πρ. 2022 – 60522 – Εγκύκλιος – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ