Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ημαθίας»

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ημαθίας»

 

 

Αναρτάται από το Επιμελητήριο Ημαθίας για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ημαθίας».

 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας (βάσει των οριζόμενων στα άρθρα 46 και 47 του ν.4412/2016) στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/ και της Αναθέτουσας Αρχής https://www.icci.gr/.

 

Οι προτάσεις/ παρατηρήσεις θα υποβληθούν στη σελίδα «Διαβουλεύσεις» του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

                                                                         Με εκτίμηση,

                                                                       Όλγα Σαββίδου

                                                                                           Διοικητική Προϊσταμένη